به سایت شرکت کیمیا چوب طبرستان خوش آمدید.

آدرس: بابل

جاده قائمشهر، خداداد 25، گاوزن 25، دی 19

تلفن تماس:

01132382680- 09111162410

ایمیل:

info@kimia-choob.com

عباس ابراهیمیان

مدیرعامل شرکت کیمیاچوب طبرستان

سخن مدیرعامل